Back

Giardino Lago

Minusio 2012

On the banks of the Verbano Lake in Minusio, Switzerland, the Giardino Lago Hotel features an elegant lakeside terrace with Nephos Fog.